Semalt: “Google Analytics” -den içerki traffigi nädip süzmeli

Adatça içerki traffik diýlip atlandyrylýan öz saparlaryňyzyň Google Analytics statistikasyna ýaramaz täsir edip biljekdigini bilýärdiňizmi? Kampaniýaňyzyň başlangyç döwründe, web sahypalaryňyz şol döwürde az traffik alýandygy sebäpli, işleriňiz hasabatlaryňyza täsir edýär. Içerki traffik diňe bir Google Analitikasynda ýazylan saparlaryň sanyna däl, eýsem sahypaňyza girýänleriň ortaça wagtyna, dynç alyş derejesine we beýleki möhüm parametrlere hem täsir edýär.

Gündelik saparlaryňyzy we içerki parametrler bilen döredilen traffigi yzarlamak üçin käbir gurallar öňe sürüldi. Şeýle-de bolsa, her bir ölçeg usuly artykmaçlyklardan we kemçiliklerden ybaratdyr. “Google Analytics” marketologlara içerki saparlaryň netijesinde döredilen traffigi yzarlamaga kömek edýär. Içerki we daşarky traffigiň deňagramlylygy uzak möhletde täsirli kampaniýanyň bolmagy zerurdyr.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Frank Abagnale, kampaniýaňyza goldaw berjek iň oňat usuly saýlamaga we ony durmuşa geçirmegiň usullaryny görkezýär.

Google Analitik Filtrleýiş aýratynlygy

Bu domenleri, sahypa atlaryny we IP adreslerini süzmek üçin işleýän köp ulanylýan aýratynlyklaryň biridir. Çeşme domenini we IP adresi süzmek, içerki saparlaryňyzyň hasabatlaryňyza we statistikaňyza täsir etmegini çäklendirmek üçin iň amatly saýlaw hasaplanýar. Süzgüç aýratynlygy mazmun satýanlara we web sahypasynyň eýelerine içerki gurşaw bilen baglanyşykly ähli aýratynlyklary aýyrmaga mümkinçilik berýär.

Hünärmenleriň pikiriçe, Google Analytics süzgüç guraly Troýan wirusyny we zyýanly programma üpjünçiliginiň galp traffik döretmeginiň öňüni alýar.

Süzgüç aýratynlygyny ulanmagyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

“Google Analytics” süzgüç guraly marketologlara web sahypasynyň amallaryna doly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, gural çeýe we ygtybarly çözgütleri hödürleýär. Beýleki tarapdan, kiçi guramalar we kompaniýalar üçin Google süzgüç guraly maslahat berilmeýär.

Google Analytics ýörite gutapjyk

Bu peýdaly gural içerki we daşarky traffigi tapawutlandyrýar. Wagtyň geçmegi bilen içerki traffigiň hasabatlaryňyza gözegçilik etmeginiň öňüni alýar.

Taraz
  • Kiçi guramalar üçin maslahat berilýär
  • Çeýe we ýönekeý çözgütleri hödürleýär
Garamaýan taraplary
  • Uly guramalar üçin amatly däl.
  • Hünärmenlere töleýän çykdajylary sebäpli gaty gymmat

Serweriň usuly

Köplenç arka usuly diýlip atlandyrylýan serweriň usuly web sahypasynyň eýelerine serwerlerini düzmäge mümkinçilik berýär. Şeýle etmek bilen, içerki traffigiň, zyýanly programma üpjünçiliginiň we Troýan wirusynyň yzarlaýyş kody statistikada hasaba alynmagy çäklendirilýär.

Taraz
  • Iň ygtybarly we ygtybarly usul hasaplanýar
  • Satyjylara dinamiki we kesgitlenen IP adresleri ulanmaga mümkinçilik berýär
  • Her dürli brauzer üçin amatly
Garamaýan taraplary
  • Girilen sahypanyň statiki wersiýalary bilen keş keş ulgamynda yzygiderli girdeji getirmeýär.

Marketing barada aýdylanda, traffigi döretmek we ulanyjylaryň gatnaşygyny ýokarlandyrmak gaty möhümdir. Şeýle-de bolsa, içerki gurşawdan emele gelen traffik, algoritmlerde hasabatlara we statistikalara ýaramaz täsir edýär. Aboveokarda ara alnyp maslahatlaşylan gurallar we usullar içerki traffigi Google Analytics hasabatyňyza täsir etmezlige we çäklendirmäge kömek eder. Ofisiňizden döredilen traffigi süzgüçden soň, üýtgeşmeleri netijeli durmuşa geçirmegi göz öňünde tutuň.

mass gmail