Semalt, göz öňünde tutmaly WordPress saýty gollanmasyny paýlaşýar

Web sahypasyny açmak, pikirleriňizi, pikirleriňizi, tejribäňizi paýlaşmagyň we işiňizi bütin dünýäde ösdürmegiň iň oňat we aňsat usulydyr. Onlaýn ýagdaýda pul gazanmak isleseňiz, WordPress web sahypasyny döretmek isläp bilersiňiz. Bagtymyza, sahypa döretmek aňsat, sebäbi WordPress size CSS, PHP we HTML ýaly kodlaşdyrmak endiklerini talap etmeýär. Öň WordPress ulanmadyk bolsaňyzam, indi synap görüp bilersiňiz we amatly web sahypasyny döredip bilersiňiz. “ Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Maýkl Braunyň beren maslahatlaryna göz aýlaň .

1-nji ädim: Gurnama:

Sahypa döredilende başlaýanlaryň goýberýän esasy ýalňyşlyklaryndan biri, nädogry mazmun dolandyryş ulgamyny saýlamakdyr. Bagtymyza, indi WordPress-e bagly bolup bilersiňiz, sebäbi 95% web sahypasy we onuň bilen internetdäki bloglar döredildi. Plaginleri aňsatlyk bilen gurnap, web sahypaňyzyň dizaýnyny we ýerleşişini sazlap, mowzugy üýtgedip, markaňyza degişli käbir zatlary import edip we reňklerini üýtgedip bilersiňiz. Wordpress.com, ýerleşdirilmedik bir sahypany ösdürip, ony öz serweriňizde ulanyp boljak ýerdir we wordpress.org ulanyjylaryň ýerleşdirilen saýtlary ösdürip biljek we töleg tölemeýänçä serwerlerine geçirip bilmeýän platforma. . Ilki bilen domen ady we web hosting hyzmaty gerek. Domen adyňyz markaňyzy kesgitlemeli we GoDaddy ýaly web hosting hyzmaty, geçiriş giňligi we hosting hyzmatlary üçin size bir zat töleýär. Elýeterli WordPress hosting üpjün edijilerini isläniňizde, Bluehost maslahat berilýär. Iň soňunda bolsa, hasap maglumatlary goşmaly we gurnamany tamamlamak üçin paketiňizi gutarmaly bolarsyňyz.

2-nji ädim: WordPress-i guruň:

“CPanel” -iňizde dürli kiçijik nyşanlary we aýratynlyklary görüp bilersiňiz. Bulaşyp bilersiňiz, ýöne olaryň 96% -ine üns bermeli däl. Diňe “Bluehost Marketplace Quick Install” opsiýasyna girip, oňa WordPress gurmaly. Çalt gurnamak başlar we WordPress sahypaňyzy gurmak üçin birnäçe sekunt gerek bolar. Bu bazar size käbir WordPress mowzuklaryna göz aýlamagy haýyş edip biler, ýöne bu ädimde muny saýlamagyň zerurlygy ýok. WordPress gurlansoň, e-poçta belgiňizde ulanyjy adyny we paroly alarsyňyz.

3-nji ädim: WordPress mowzugyňyzy saýlaň:

Üçünji ädim, iş web sahypaňyzyň wizual görnüşini saýlamakdyr. Munuň üçin uly Wordpress mowzuk katalogyndan bir tema saýlamaly. Käbir mowzuklar jogap berýär, beýlekileri bolsa jogap bermeýär. Daş görnüşi »Mowzuklar düwmesine basyň we iş sahypaňyza täze tema goşuň. Temany talaplaryňyza görä düzmek aňsat. Şeýle hem, menýu sazlamalaryny, widjet ýerlerini we reňk shemalaryny üýtgedip bilersiňiz.

4-nji ädim: Ilkinji ýazgyňyzy dörediň:

Tema guranyňyzdan soň, ilkinji ýazgyňyzy döretmäge taýyn bolarsyňyz. Müşderileriňiziň önümleriňiz we hyzmatlaryňyz barada düşünje almagy üçin web sahypasynda ähli zerur mazmun sahypalarynyň bardygyna göz ýetiriň. Postsazgylara gidiň »WordPress dolandyryş panelinde täze bölüm goşuň we has köp okyjyny özüne çekip biljek özboluşly bir hekaýa ýazyň. Şol bir wagtyň özünde web sahypaňyza kategoriýalary we bellikleri goýmagy ýatdan çykarmaň.

5-nji ädim: Pluginler we özleşdirme:

Makala ýa-da web mazmuny ýazanyňyzdan we çap edeniňizden soň, biziň bilen habarlaşmak, gizlinlik syýasaty we beýleki şuňa meňzeş opsiýalary goşmak isläp bilersiňiz. Şeýle hem, galereýalaryňyzy we suratlaryňyzy awtomatiki sazlamak üçin käbir pluginleri gurup bilersiňiz. Özbaşdaklaşdyrmak üstünlikli WordPress sahypasynyň açarydyr, şonuň üçin web mazmunyňyzy optimizirlemegi we sazlamagy ýatdan çykarmaly dälsiňiz.

6-njy ädim: Web sahypaňyzdan pul gazanyň:

Web sahypaňyz taýýar we ilkinji makalaňyzy ýazanyňyzdan soň, onlaýn pul gazanmaga taýyn bolmaly. Internetde pul gazanmagyň birnäçe usuly bar. AdSense hasaby alyp ýa-da web sahypaňyz arkaly bir zat satyp bilersiňiz. Mysal üçin, gymmat bahaly köşkleri ýa-da ulaglary onlaýn satyp, dünýäniň dürli künjeginden has köp müşderi çekip bilersiňiz. Zähmet we zähmet çekseňiz, onlaýn işiňizden hökman gazanarsyňyz.